Ankieta dla studentów kierunków dziennikarskich

Na temat oczekiwań od UKSW w zakresie uatrakcyjnienia tego kierunku zgodnie z potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja ankiety IEiB na UKSW wraz z BPE UKSW.

Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki zostaną wykorzystane do przygotowywania projektu o dofinansowanie otwarcia nowej specjalizacji „Zarządzanie ochroną środowiska w sposób zrównoważony” w ramach konkursu nr 1/POKL/4.3/2012, Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020”, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kierunek studiów / specjalność
Płeć
Rok studiów
Czy widzisz potrzebę zajęć wyrównawczych?
Jakie formy kształcenia Twoim zdaniem najlepiej wpływają na uatrakcyjnienie kierunkach związanych z mediami?
taknienie mam zdania
a) zajęcia specjalistyczne
b) praktyki i staże krajowe
c) certyfikowane kursy i szkolenia
d) warsztaty umiejętności praktycznych
e) staże w wiodących ośrodkach zagranicznych
f) zajęcia prowadzone przez praktyków
Czy szkolenia z zakresu ekonomii i prowadzenia małej firmy są potrzebne na kierunkach związanych z mediami? tak   nie   nie mam zdania  
Czy chciałabyś / chciałbyś poszerzyć swój zakres wiedzy o następujące zagadnienia: ekoinnowacje, odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, technologie przyjazne dla środowiska naturalnego? tak   nie   nie mam zdania  
W jakiej branży interesują Cię praktyki i staże? administracja rządowa
administracja samorządowa
prywatne przedsiębiorstwo
organizacje pozarządowe
instytut badawczo-rozwojowy
parki technologiczne
Czy jesteś zainteresowana/-y stażami zagranicznymi? tak   nie   nie mam zdania  
Czy jesteś zainteresowana /-y zajęciami na platformie e-learningowej? tak   nie   nie mam zdania  
Czego najbardziej brakuje Ci w realizowanej obecnie dydaktyce w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa?
(Wybierz od 1 do 3 odpowiedzi)
specjalistycznych podręczników w bibliotece i pomocy dydaktycznych
doposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt laboratoryjny
skryptów i innych pomocy naukowych
specjalistycznego oprogramowania
zajęć na platformie e-learningowej
dodatkowych ćwiczeń laboratoryjnych
praktyk i staży
wizyt studyjnych w parkach technologicznych
wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach branżowych
inne, jakie